انواع سیلندر گاز

نحوه تولید سیلندرهای گاز در امنیت جانی کاربران اهمیت بسزایی دارد. جهت جلوگیری از اتفاقات ناگوار استانداردهای سخت گیرانه ای در ساخت و تولید سیلندرهای گاز وجود دارد. براساس استانداردها در هنگام تولید سیلندر گاز تولید کنندگان باید به نکات زیر توجه کنند:
1. جنس بدنه
2. نحوه تولید سیلندر
3. تست فشار
4. بیشترین فشار پر شده سیلندر گاز
5. بازرسی و بازدید از نحوه تولید سیلندرهای گاز

سیلندرهای گاز را بر اساس فشار پرشده، در دو نوع سیلندرهای با فشار بالا  ( High Pressure Cylinder) و سیلندرهای با فشار کم (Low pressure Cylinder) تقسیم بندی می کنند.

سیلندرهای با فشار بالا (High Pressure Cylinder):

این نوع سیلندرها به طور کلی جهت نگهداری انواع گازها تولید می شوند. این سیلندرها در دو نوع آلومینیومی و استیل ساخته می شوند. براساس اندازه سیلندر، بیشتر فشار پر شده و همچنین حداکثر حجم پر شده گاز در سیلندر متفاوت است. کمترین فشار پر شده این نوع سیلندر ها 1800psig و بیشترین فشار پرشده این سیلندرها 3000psig می باشد. حجم این سیلندر ها بر اساس حجم پر شده بوسیله آب از 0.4 لیتر تا 50 لیتر می باشد. ارتفاع این سیلندرها در تصویر موجود است.

سیلندرهای با فشار کم (Low Pressure Cylinder):

این نوع سیلندرها بیشتر جهت نگهداری گازهای اشتعال پذیر مورد استفاده قرار می گیرند. فشار بخار این گازها پایین بوده و مقداری از گاز در سیلندر به صورت مایع نگهداری می شود. براساس اندازه سیلندر، بیشتر فشار پر شده و همچنین، حداکثر حجم پر شده گاز در سیلندر متفاوت است. کمترین فشار پر شده این نوع سیلندر ها 240psig و بیشترین فشار پرشده 480psig می باشد. حجم این سیلندر ها بر اساس حجم پر شده بوسیله آب از 12 لیتر تا 125 لیتر می باشد. قطر این سیلندرها از سیلندرهای فشار بالا (High Pressure Cylinder) بیشتر بوده و ارتفاع آن ها کمتر از سیلندر های فشار بالا (High Pressure Cylinder) می باشد. ارتفاع این سیلندرها در تصویر موجود است.

سیلندر گاز استیلن:

سیلندر استیلن نیز در گروه سیلندرهای با فشار کم قرار می گیرد اما بدلیل استفاده گسترده و خطرات گاز استیلن، تولید کنندگان برای این گاز سیلندرهای مخصوص تولید می کنند. فشار بخار استیلن در دمای 20 درجه سانتی گراد 250psig می باشد بنابر این فشار پرشده و فشار خروجی سیلندر استیلن در شرایط استاندارد 250psig می باشد. رنگ سیلندر استیلن قرمز بوده و سایز و ارتفاع سیلندر این گاز در تصویر موجود است.