تجهیزات تخلیه گاز

دلایل مختلفی باعث افزایش فشار گاز می شود. اگر گاز در سیلندر نگهداری شود این افزایش فشار بسیار اهمیت پیدا می کند زیرا باعث صدمات جبران نا پذیری می شود. هم جان کاربران به خطر می افتد و همچنین باعث صدمه دیدن تجهیزات انتقال گاز می شود. بنابراین پیش بینی تجهیزی بر روی سیلندر جهت جلوگیری از این اتفاق الزامی است. بر روی تمامی شیرهای سیلندر تجهیزات تخلیه فشار (Pressure Relief Devices) نصب می شود. این تجهیزات در واقع شیرهای خودکار تخلیه ای هستن که با مکانیزم های مختلف با تخلیه گاز درون سیلندر فشار آن را تنظیم می کنند. به طور کلی این تجهیزات یا تمامی محتویات سیلندر را تخلیه می کنند یا تا فشار معینی گاز را تخلیه می کنند.

صفحه شکننده (Burst Disc):

 این تجهیز زمان که فشار سیلندر از حد تعیین شده تجاوز کند، می شکند و تمامی محتویات سیلندر تخلیه می شود. در صورت عمل کردن، این صفحه دیگر قابل استفاده نمی باشد و می بایست تعویض گردد.

برای مثال معمولا بر روی شیر سیلندرهای دی اکسید کربن (CO2) این تجهیز نصب می شود. فشار کاری این تجهیز در حدود 207bar می باشد.

 پلاگ گداختی (Fusible Plug):

این نوع تجهیز مانند یک فیوز حرارتی عمل میکند. در زمانی که گاز مشتعل شود و تا دمای گاز بالا برود در مرکز این قطعه آلیاژی حساس به دما وجود دارد که ذوب می شود. در این حالت تمام محتویات گاز از سیلندر خارج می شود. این نوع تجهیزات معمولا بر روی شیر سیلندر گازهای اشتعال پذیر نصب می شود.

برای مثال بر روی شیلندر سیلندر استیلن (Acetylene) این تجهیز را نصب می کنند و تقریبا در دمای 100 درجه سانتی گراد عمل می کند.

شیر تخلیه (Relief Valve):

شیر تخلیه تجهیزی است که حساس به تغییرات فشار است. این شیر در انواع مختلف و فشار کاری های مختلف ساخته می شود. در صورتی که فشار سیلندر از بیشتر فشار کاری شیر تجاوز کند شیر عمل کرده و تا زمانی که به فشار سیلندر به فشار مجاز برسد، گاز را تخلیه می کند و سپس بسته می شود. در این حالت تنها مقداری از گاز از سیلندر خارج خواهد شد.

بسیاری از شیر سیلندرها مجهز به این نوع شیرها هستند.