نگهدارنده سیلندر گاز

نگهدارنده سیلندر گاز ساخت شرکت GCE آلمان

نگهدارنده سیلندر گاز و یا به عبارتی کمربندهای نگهداری سیلندر، برای نگهداری سیلندرهای گاز در اتاق های گاز و یا انبار های نگهداری سیلندر مورد استفاده قرار می گیرد.

این کمربند ها به دیوار متصل شده و مانع از تکان خوردن سیلندرهای گاز می شوند.