سیستم آلارم

DGM SK02

for 2 channels
to be connected to contact gauges

DGM SK04

for 4 channels
to be connected to contact gauges

DGM SK06

for 6 channels
to be connected to contact gauges

DGM SK10

for 10 channels
to be connected to contact gauges

DGM SK02 EX

for 2 channels , Explosion proof
to be connected to contact gauges

DGM SK04 EX

for 4 channels , Explosion proof
to be connected to contact gauges

DGM SK06 EX

for 6 channels , Explosion proof
to be connected to contact gauges

DGM SK10 EX

for 10 channels , Explosion proof
to be connected to contact gauges

سیستم آلارم Signal Boxes ساخت شرکت GCE آلمان

این سیستم با اتصال به کانتک گیج و دریافت سیگنال به صورت بصری و صوتی مقدار کاهش فشار گاز سیلندر یا اتمام گاز در سیستم گاز رسانی را اطلاع می دهد.

این سیستم  به دو دسته عادی و ضد انفجار تقسیم بندی می شوند.

انواع سیستم آلارم :

  • DGM SK02 – قابل اتصال برای کانتک گیج دو سیلندر گاز
  • DGM SK04 – قابل اتصال برای کانتک گیج چهار سیلندر گاز
  • DGM SK06 – قابل اتصال برای کانتک گیج شش سیلندر گاز
  • DGM SK10 – قابل اتصال برای کانتک گیج ده سیلندر گاز

انواع سیستم های آلارم ضد انفجار :

  • DGM SK02 EX – قابل اتصال برای کانتک گیج دو سیلندر گاز
  • DGM SK04 EX – قابل اتصال برای کانتک گیج چهار سیلندر گاز
  • DGM SK06 EX – قابل اتصال برای کانتک گیج شش سیلندر گاز
  • DGM SK10 EX – قابل اتصال برای کانتک گیج ده سیلندر گاز