درجه خلوص گاز

گازهای خالص بر اساس میزان ناخالصی های موجود در آنها طبقه بندی می شوند. درجه خلوص گاز بر اساس میزان ناخالصی ها تعریف می شود. معمولاً این درجه بر اساس اعداد مانند 2، 3، 4، 4.5 و … تعریف می شود. هرچه عدد درجه خلوص گاز بزرگتر باشد نشان دهنده خلوص بیشتر گاز می باشد. برای مثال گازی با خلوص 99.999 % دارای درجه خلوص 5.0 می باشد. در جدول زیر درجه خلوص گاز بر اساس میزان خلوص و نا خالصی های موجود تعریف شده است.