فشار بخار گاز

بعضی از گازها مانند پروپان، بوتان و دی اکسید کربن در سیلندر گاز تحت فشار به مایع تبدیل می شوند. در این سیلندرها همیشه در بالای سطح مایع مقداری گاز وجود دارد. فشار این گاز را اصطلاحاً فشار بخار گاز می نامند. این فشار برای گازهای مختلف بدلیل خواص شیمیایی و فیزیکی متفاوت، متفاوت است.