فشار سیلندر

اصولاً گازهایی که در سیلندر نگهداری می شوند به دو دسته تقسیم می شوند:

1- گازهایی که تحت فشار در سیلندر مایع می شوند. مانند پروپان، بوتان، دی اکسید کربن و…

بدلیل وجود مایع در سیلندرهای گاز مایع همیشه یک فشار بخار گاز که برای هر گاز متفاوت است در بالای سطح مایع وجود دارد. با مصرف گاز و کاهش این فشار بخار، مایع درون سیلندر به گاز تبدیل شده و فشار بخار ثابت باقی می ماند. بنابراین تا تمام شدن مایع درون سیلندر همیشه فشار خروجی سیلندر ثابت است. نمودار زیر تغییرات فشار سیلندر گاز مایع در دروره مصرف را نشان می دهد.

 

2-  گازهایی که تحت فشار در سیلندر مایع نمی شوند. مانند اکسیژن، نیتروژن، هلیوم و…

با توجه به اینکه این گازها در حالت گازی و معمولاً با فشار بالا در سیلندر نگهداری می شوند، با مصرف گاز به مرور این فشار کاهش پیدا کرده و به صفر می رسد. نمودار زیر تغییرات فشار سیلندر گاز در دوره مصرف را نشان می دهد.