مفاهیم PPb و PPm

تعریف ppm:
ppm مخفف Part Per Million به معنی واحد در میلیون می باشد. همانطور که درصد جهت تعریف واحد در صد می باشد. ppm یک کمیت بدون واحد است و جهت مشخص کردن میزان بسیار کمی از مواد استفاده می شود.

1ppm = 1/1000000 = 0.000001 = 1 × 10-6

25ppm = 25/1000000 = 0.000025 = 25×10-6

تعریف ppb:
ppb مخفف Part Per Billion به معنی واحد در میلیارد می باشد. همانطور که درصد جهت تعریف واحد در صد می باشد. ppb یک کمیت بدون واحد است و جهت مشخص کردن میزان بسیار کمی از مواد استفاده می شود.

1ppb = 1/1000000000 = 0.000000001 = 1×10-9

25ppb = 25/1000000000 = 0.000000025 = 25×10-9

جهت مشخص تر شدن این موضوع به اعداد زیر توجه نمایید:

 1ppm = 1000 ppb