نشت بدنه رگلاتور

نشت بدنه ( Leak rate ):

هر رگولاتور گازی مقداری نشت گاز از بدنه به بیرون و نیز نفوذ گازهای محیطی به داخل دارد. که میزان آن بسته به کیفیت و نوع رگولاتور ( بوِیژه نوع مصرف ) آن متفاوت است.

در مورد رگولاتورهای مخصوص گاز خالص میزان نشت بدنه می بایست بسیار کوچک باشد. برای مثال برای گازی با درجه خلوص 6.0 میزان نشت بدنه رگولاتور می بایست برای گاز He کمتر از 1x 10-9 mbar l/ s باشد. در زیر به تعریف نشت بدنه می پردازیم.

میزان نشت گاز He در یک زمان مشخص از بدنه یک رگولاتور را نشت بدنه می نامند. هرچه این عدد کوچک تر باشد، رگولاتور مربوطه برای گازهای با خلوص بالاتری قابل استفاده می باشد. هیچگاه میزان نشت بدنه در رگولاتورها به صفر نمی رسد. جهت آشنایی بیشتر با این کمیت به جدول زیر توجه فرمایید.