پانل تعویض اتوماتیک سیلندر

در بعضی از موارد استفاده گاز مانند آنالیزرهای آنلاین، تامین بدون وقفه گاز بسیار حیاتی و مهم می باشد. با توجه به محدود بودن گاز در سیلندرها می بایست تمهیداتی اندیشیده شود که در زمان اتمام گاز، سیلندرهای گاز زاپاس به صورت اتوماتیک وارد خط شوند. پانل تعویض اتوماتیک سیلندر ( Change over Panel ( دارای دو ورودی می باشد. یکی از ورودی ها همیشه در حال مصرف و دیگری به صورت زاپاس می باشد. این پانل به گونه ای طراحی شده است که به محض اتمام سیلندر در حال مصرف، سیلندر زاپاس به صورت اتوماتیک و بدون ایجاد وقفه در جریان (Flow) و فشار خط، وارد خط می شود. در زیر نمونه ای از این پانل ها دیده می شود.