پرج کردن گاز

نصب سیستم پرج بر روی رگولاتور، برای گازهای سمی، خورنده و آتش گیر پیشنهاد می شود. در عین حال برای حفظ خلوص گاز می توان از این سیستم برای هر نوع گازی استفاده کرد. با پرج کردن گاز در هنگام تعویض رگولاتور، نه تنها ایمنی محیط کار تضمین می شود بلکه خلوص گاز مورد نظر به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده و عمر رگولاتور به مراتب افزایش پیدا می کند.

 

ایمنی:

هنگام باز کردن رگولاتور گازهای سمی و آتش گیر، ممکن است این گازها وارد محیط کار شوند. گازهای سمی باعث مسمومیت و صدمات جانی شده و در گازهای آتش گیر امکان انفجار وجود دارد(مانند گاز سیلان که در هوا بدون هیچ نیروی اولیه آتش می گیرد). بنابراین لازم است قبل از باز کردن رگولاتور، بوسیله یک گاز خنثی سیستم را پرج کنیم تا این گازها وارد محیط کار نشوند. گازهای خورنده مانند هیدروژن کلراید در هنگام تماس با رطوبت باعث خوردگی شدید سیستم می شوند، بنابراین بوسیله پرج با گاز خنثی می توان از تماس این گازها با هوا در رگولاتور جلوگیری کرد.

خلوص گاز:

ورود آلودگی های هوا مانند اکسیژن و رطوبت و… در سیستم انتقال گازهای خالص باعث کاهش خلوص گاز شده و در نتیجه کا کاربران تاثیر می گذارد. هنگام باز کردن رگولاتور، این نوع آلودگی ها وارد رگولاتور شده و در زمان استفاده از رگولاتور، آلودگی ها وارد سیستم انتقال گاز می شوند. برای جلوگیری از ورود این نوع آلودگی ها در سیستم انتقال گاز پیشنهاد می شود از سیستم پرج بر روی رگولاتور استفاده شود. برای گازهای سمی، آتش گیر و خورنده از پرج با گاز خنثی، و برای سایر گازها از پرج با گاز فرآیند استفاده شود.

        

           پرج با گاز خنثی(External Purge)                       پرج با گاز فرآیند(Internal Purge)

 

لینک های مرتبط:
تجهیزات جانبی: بلاک پرج
آشنایی با تجهیزات: بلاک پرج و تجهیزات جانبی