سیستم آلارم کاهش فشار سری DGM-SK

سیستم آلارم کاهش فشار سری DGM-SK ساخت شرکت GCE آلمان

این دستگاه با اتصال به کانتک گیج و دریافت سیگنال به صورت بصری و صوتی مقدار کاهش فشار گاز سیلندر یا اتمام گاز در سیستم گاز رسانی را اطلاع می دهد.

این سیستم  به دو دسته عادی و ضد انفجار تقسیم بندی می شوند.

انواع سیستم آلارم :

  • DGM SK02 – قابل اتصال برای کانتک گیج دو سیلندر گاز
  • DGM SK04 – قابل اتصال برای کانتک گیج چهار سیلندر گاز
  • DGM SK06 – قابل اتصال برای کانتک گیج شش سیلندر گاز
  • DGM SK10 – قابل اتصال برای کانتک گیج ده سیلندر گاز

انواع سیستم های آلارم ضد انفجار :

  • DGM SK02 EX – قابل اتصال برای کانتک گیج دو سیلندر گاز
  • DGM SK04 EX – قابل اتصال برای کانتک گیج چهار سیلندر گاز
  • DGM SK06 EX – قابل اتصال برای کانتک گیج شش سیلندر گاز
  • DGM SK10 EX – قابل اتصال برای کانتک گیج ده سیلندر گاز