مجله Gastec

مجله علمی آموزشی Gastec، اولین مجله تخصصی ایرانی در حوضه گازها می باشد که نقش  و کاربرد آنها در صنایع مختلف را مورد برسی قرار میدهد.