Block and Bleed Valves

Block and Bleed Valves 

Block and Bleed Valves نوعی از منیفولدها هستند که از ترکیب دونوع شیر با یکدیگر طراحی شده اند. این شیرها کمک می کنند تا جریان سیال از فرآیند به سیستم های ابزار دقیق با نشت و کاهش وزن کمتری در قیاس با روش های دیگر انتقال یابد.

این شیرها دارای مدل های متفاوتی می باشد:

  • Single Block and Bleed Valves
  • Double Block and Bleed Valves
  • Single Block Valves
  • Double Block Valves

شرکت مهندسی بازرگانی رایتک پویا طیف وسیعی ازاین نوع منیفولدها را می تواند از یرندهای مختلف بنا به نیاز مشتریان تامیین کند.

لطفا برای دریافت اطلاعات فنی و کاتالوگ مورد نیاز با شرکت رایتک پویا تماس حاصل فرمایید.