پی پی ام (ppm)

PPM
در این فیلم آموزشی با تعریف کلی پی پی ام و نحوه محاسبه آن در گازهای ترکیبی آشنا خواهید شد. شایان ذکر است جهت ساخت گازهای ترکیبی با غلظت های کم، از پی پی ام استفاده می شود و در صورتی که غلظت گازها زیاد باشد معمولا از درصد حجمی جهت بیان غلظت گازها استفاده می شود.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

واحدها و تعاریف زیادی برای غلظت در محلول ها وجود دارد. مهم ترین آن ها غلظت های جرمی و حجمی می باشند. محاسبه ی غلظت همواره بر پایه جرم یا حجم ماده حل شونده در جرم یا حجم حلال یا محلول انجام می گردد.
برای مثال ۱ لیتر محلول ۷۰ درصد حجمی اتانول شامل ۷۰۰ سی سی اتانول و ۳۰۰ سی سی آب مقطر می باشد. بنابراین ۷۰ درصد حجم محلول را اتانول تشکیل می دهد. یا ۱ کیلوگرم محلول NaCl 50 درصد جرمی شامل ۵۰۰ گرم NaCl و ۵۰۰ گرم آب مقطر می باشد. بنابر این ۵۰ درصد جرم محلول را NaCl تشکیل می دهد.
یکی از معیارهای متداول سنجش غلظت در محلول یا مخلوط ها ppm و ppb می باشند. ppm اختصار یافته ی Part Per Million و ppb اختصار یافته ی Part Per Billion است.

مقالات بیشتر