کاتالوگ کابینت های ایمنی

کابینت های ایمنی ساخت شرکت دوپرتهال آلمان با قابلیت نگهداری مواد شیمیایی، سیلند گاز و همچنین مواد قابل اشتعال، دارای استاندارد تایپ ۹۰