اینکوترمز 2020

اینکوترمز ۲۰۲۰ / ۲۰۲۰ Incoterms

اینکوترمز قواعدی رسمی است که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی منتشر می شود. در تجارت خارجی ، اهمیت اینکوترمز زمانی خودنمایی می کند که طرفین قرارداد باید در خصوص نقطه تحویل کالا و انتقال مسئولیت ( ریسک ) تصمیم گیری نمایند. اینکوترمز ، در واقع ، مجموعه قواعدی است که کاملا قابل استناد بوده و …

اینکوترمز ۲۰۲۰ / ۲۰۲۰ Incoterms ادامه »