PPM

پی پی ام (ppm)

در این فیلم آموزشی با تعریف کلی پی پی ام و نحوه محاسبه آن در گازهای ترکیبی آشنا خواهید شد. شایان ذکر است جهت ساخت گازهای ترکیبی با غلظت های کم، از پی پی ام استفاده می شود و در صورتی که غلظت گازها زیاد باشد معمولا از درصد حجمی جهت بیان غلظت گازها استفاده می شود.