روز: دی ۹, ۱۴۰۰

استانداردهای سیلندر گاز

آشنایی با سیلندرهای گاز

در این فیلم آموزشی نکات کلی در ارتباط با ساخت و استانداردهای سیلندرهای گاز در اختیار شما قرار گرفته است. توجه به این نکات در انتخاب صحیح گاز و سیلندر آن تاثیر بسزایی دارد.
در فیلم های بعدی نکات کامل تری در مورد سیلندرهای گاز در اختیار شما قرار خواهیم داد.

اتصالات شیر سیلندر

اتصال شیر سیلندر

شیر خروجی سیلندرهای گاز جهت رعایت اصول ایمنی در کشورهای مختلف استاندارد سازی شده اند. این اتصالات بر اساس نوع خطرات گاز و فشار سیلندر در ترکیب بندی های مختلف طراحی می شوند.
انتخاب صحیح اتصال شیر سیلندر در رگلاتورهای گاز جهت جلوگیری از حوادث و استفاده صحیح از رگلاتور بسیار حائز اهمیت است.