ایمنی

برچسب سیلندر گاز

برچسب سیلندر گاز

برچسب گاز: گازها خطرات بسیار زیاد و گسترده ای دارند. حتی گازهای خنثی مانند نیتروژن در غلظت های بالا می توانند باعث خفگی و مرگ

طبقه بندی گاز

طبقه بندی گازها

طبقه بندی گاز گازها به روش های مختلفی تقسیم بندی می شوند. در این مطلب گازها بر اساس خطرات و خواص شیمیایی تقسیم بندی شده