بازرگانی

اینکوترمز 2020

اینکوترمز ۲۰۲۰ / ۲۰۲۰ Incoterms

اینکوترمز قواعدی رسمی است که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی منتشر می شود. در تجارت خارجی ، اهمیت اینکوترمز زمانی خودنمایی می کند که طرفین