LEL و UEL یا محدوده انفجار

محدوده انفجار
تمامی گازها در یک محدوده غلظت مشخص در هوا قابل اشتعال هستند. در این فیلم آموزشی با این مفهوم آشنا خواهید شد. آشنایی با این نکته جهت حفظ ایمنی افراد و محیط بسیار حائز اهمیت است. همچنین محدوده ی انفجار هر گاز در انتخاب دتکتورهای مناسب جهت شناسایی آن تاثیر گذار است.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مقالات بیشتر