دتکتورهای گاز

یکی از مهمترین مسائل در استفاده از گازها حفظ ایمنی کاربران و محیط کار می باشد. حتی استفاده از گازهای خنثی نیز خطرات خود را داشته و همواره می بایست به این نکات توجه کرد. استفاده از دتکتورها یا آشکار سازهای گازی به شما کمک می کنند که اگر به هر دلیل گاز به فضای کار شما نشت کند، متوجه حضور گاز در اطراف خود شده و اقدامات لازم برای رفع خطر را انجام دهید. قابل ذکر است که این تجهیزات برای مصارف ایمنی استفاده می شوند و برای کاربردهای دیگری مثل اندازه گیری و یا تعیین ترکیبات یک گاز مناسب نمی باشند.

دسته بندی محصولات