دتکتورهای گاز

از آن جایی که گاز ها عموماً ترکیباتی بی رنگ و بعضاً بی بو هستند و گاهاً با افزایش غلظت حس بویایی را از کار می اندازند، حضور یا عدم حضور این مواد در محیط، غیر قابل درک می باشد. کاهش اکسیژن، افزایش غلظت گاز های سمی و اشتعال پذیر می تواند باعث بروز خطرات جبران ناپذیری شود. لذا به منظور جلوگیری از این حوادث، یکی از اصلی ترین تجهیزات ایمنی مورد نیاز در صنایع نفت گاز و سایر محیط هایی که احتمال حضور و نشت گاز در آن وجود دارد، دتکتور های گاز  می باشد.

دسته بندی محصولات