کابینت های ایمنی

کابینت های ایمنی جهت نگهداری مواد سمی و قابل اشتعال و همچنین نگهداری سیلندر گاز در محیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات نه تنها از ورود مواد سمی و اشتعال زا به محیط آزمایشگاه جلوگیری می کنند، همچنین در زمان آتش سوزی به مدت ۹۰ دقیقه از ورود آتش و گرما به کابینت جلوگیری می کنند. بنابراین در زمان آتش سوزی از انفجار و آتش سوزی تمامی مواد و سیلندرهای درون کابینت به مدت ۹۰ جلوگیری به عمل می آید.

دسته بندی محصولات