گازهای خالص و ترکیبی

ارائه و تأمین انواع گازهای خالص و فوق خالص، صنعتی، طبی، ترکیبی و کالیبراسیون جهت استفاده در مراکز صنعتی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی و طبی.

دسته بندی محصولات