محصولات

رگولاتور بین خطی

با نصب رگولاتورهای بین خطی در مسیر اتنقال گاز، نه تنها امکان مشاهده فشار گاز در طول خط امکان پذیر می باشد، بلکه می توان بدون مراجعه به محل تامین گاز، فشار خط را به میزان مورد نظر تنظیم کرد. همچنین با نصب رگولاتورهای بین خطی می توان مانع از اثرات افت و خیز فشار محل تامین، در انتهای خط شد.
رگولاتورهای بین خطی نیز از لحاظ مکانیزم کاهش فشار به دو نوع تک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم بندی می شوند.

نوع مدل فشار ورودی فشار خروجی طراحی
تک مرحله ای تک گیج
LMD 500 -01/-04
50 bar / 720 psi
230 bar / 3300 psi
0.2 - 3 bar / 3 - 45 psi
0.5 - 6 bar / 7 - 85 psi
1 -14 bar / 15 - 200 psi
2.5 - 50 bar / 35 - 720 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف عمومی آزمایشگاهی
تک مرحله ای دو گیج
LMD 500 -03/-05
50 bar / 720 psi
230 bar / 3300 psi
0.2 - 3 bar / 3 - 45 psi
0.5 - 6 bar / 7 - 85 psi
1 -14 bar / 15 - 200 psi
2.5 - 50 bar / 36 - 725 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف عمومی آزمایشگاهی
دو مرحله ای دو گیج
LMD 502 -03/-05
230 bar / 3300 psi
0.2 - 1 bar / 3 - 15 psi
0.2 - 3 bar / 3 - 45 psi
0.5 - 6 bar / 7 - 85 psi
1 -10.5 bar / 15 - 150 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف عمومی آزمایشگاهی
تک مرحله ای تک گیج
LMD 510 -01/-04
12 bar / 175 psi
0.2- 2 bar abs/3- 30 psi abs
0.2- 3 bar abs/3- 45 psi abs
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف خلاء آزمایشگاهی
تک مرحله ای دو گیج
LMD 510 -03/-05
12 bar / 175 psi
0.2- 2 bar abs/3- 30 psi abs
0.2- 3 bar abs/3- 45 psi abs
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف خلاء آزمایشگاهی
دو مرحله ای دو گیج
LMD 522 -03/-05
230 bar / 3300 psi
0.2- 2 bar abs/3- 30 psi abs
0.2- 3 bar abs/3- 45 psi abs
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف خلاء آزمایشگاهی
تک مرحله ای تک گیج
LMD 545-01
12 bar / 175 psi
40 bar / 600 psi
20- 250 mbar / 0.3- 3.5 psi
100-1300 mbar/1.5- 19 psi
0.15 - 0.5 bar / 2 - 7 psi
0.15 - 3.0 bar / 2 - 45 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف فشار پایین آزمایشگاهی
تک مرحله ای دو گیج
LMD 545-03
12 bar / 175 psi
40 bar / 600 psi
20- 250 mbar / 0.3- 3.5 psi
100-1300 mbar/1.5- 19 psi
0.15 - 0.5 bar / 2 - 7 psi
0.15 - 3.0 bar / 2 - 45 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف فشار پایین آزمایشگاهی
تک مرحله ای تک گیج
LMD 530 -01/-04
300 bar/ 4500 psi
0.2 - 6 bar / 3 - 85 psi
1 -14 bar / 15 - 200 psi
2.5 - 28 bar / 35 - 400 psi
2.5 - 50 bar / 36 - 720 psi
10- 200 bar/ 150- 2900 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف فشار بالای آزمایشگاهی
تک مرحله ای دو گیج
LMD 530 -03/-05
300 bar/ 4500 psi
0.2 - 6 bar / 3 - 85 psi
1 -14 bar / 15 - 200 psi
2.5 - 28 bar / 35 - 400 psi
2.5 - 50 bar / 36 - 720 psi
10- 200 bar/ 150- 2900 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص کارهای فشار بالای آزمایشگاهی