محصولات

رگولاتور نقطه مصرف

رگولاتورهای نقطه مصرف جهت تنظیم دقیق فشار و فلوی گاز در محل مصرف یا محل ورود گاز به دستگاه مورد نظر به کار می روند. بنابراین، با نصب این نوع رگولاتورها برای تنظیم فشار، هیچ نیازی به مراجعه به محل تامین گاز وجود ندارد.
بر تمامی رگولاتورهای نقطه مصرف یک گیج برای نمایش فشار خروجی یا فلوی خروجی نصب شده است. در برخی مدل ها نیز به جای گیج فشار یا فلو، فلومتر نصب می شود. بدین ترتیب کاربر به آسانی از فشار یا فلوی ورودی به دستگاه مورد مصرف مطلع می شود. همچنین از لحاظ مکانیزم تنظیم فشار تمامی این رگولاتورها تک مرحله ای می باشند.

نوع مدل فشار ورودی فشار خروجی طراحی
رگولاتور نقطه مصرف
Dinset
اکسیژن
30 bar
سایر
40 bar
گیج فشار
0 - 1.5 bar
0 - 2.5 bar
0 - 10 bar
گیج فلو یا فلومتر
0 - 15 lit/min
0 - 32 lit/min
0 - 50 lit/min
برنجی

مخصوص مصارف عمومی صنعتی
رگولاتور نقطه مصرف
Uniset
اکسیژن
30 bar
سایر
40 bar
گیج فشار
0 - 1.5 bar
0 - 2.5 bar
0 - 5 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 40 bar
گیج فلو یا فلومتر
0 - 15 lit/min
0 - 30 lit/min
0 - 50 lit/min
برنجی

مخصوص مصارف عمومی صنعتی
رگولاتور نقطه مصرف
Mujset
اکسیژن
30 bar
سایر
40 bar
گیج فشار
0 - 1.5 bar
0 - 4 bar
0 - 10 bar
گیج فلو یا فلومتر
0 - 32 lit/min
برنجی

مخصوص مصارف عمومی صنعتی به خصوص جوشکاری و برشکاری
رگولاتور نقطه مصرف
HF-set
اکسیژن
30 bar
سایر
40 bar
0 - 1.5 bar
0 - 4 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
برنجی

مخصوص فلوهای بالا