محصولات

دتکتور گاز پرتابل

دتکتورهای پرتابل ( گازسنج ) سنکو برای حفاظت فردی طراحی شده اند. شخصی که این دستگاه را همراه دارد، درصورتیکه با گاز خطرناکی تماس پیدا کند، قبل از اینکه خطر جدی فرد را تهدید کند بوسیله آلارم دستگاه مطلع خطر شده و خود را از محدوده خطر دور میکند.

این تجهیزات :
– در دو نوع تک سنسوره و 4 سنسوره تولید می شوند: یعنی برای شناسایی یک نوع گاز و یا 4 نوع گاز به طور همزمان.
– عموما محیطی عمل می کنند، یعنی اینکه میزان گاز درون محیط اطراف را شناسایی می کنند اما نوعی از آنها هم وجو دارد که مخصوص نشت یابی طراحی شده اند.

 • گازسنج پرتابل با 4 سنسور ( Multi Gas Detector ) برای شناسایی همزمان 4 نوع گاز

  جهت شناسایی گازهای قابل اشتعال، اکسیژن، مونو اکسید کربن و سولفید هیدورژن به صورت آنی و همزمان.

  این دستگاه علاوه بر نمایش جداگانه و همزمان میزان غلظت گازهای موجود در محیط ، سطوح آلارم آن برای هر گاز جداگانه و قابل تنظیم است که بصورت صوتی، نوری و لرزشی می باشد.

   

 • دتکتور گاز پرتابل ( Gas Detector ) با یک سنسور جهت شناسایی گاز H2S

  H2S Gas Detector

  این دستگاه:

  • برای شناسایی گاز سولفید هیدروژن در محدوده  ppm 0-200 مناسب است.
  • علاوه بر نمایش میزان غلظت گاز موجود در محیط ، 4 سطح مختلف آلارم قابل تنظیم دارد که بصورت صوتی، نوری و لرزشی می باشد.
 • دتکتور گاز پرتابل ( Gas Detector ) با یک سنسور جهت شناسایی گاز CO

  CO Gas Detector

  این دستگاه:

  • برای شناسایی گاز مونواکسید کربن در محدوده  ppm 0-1000 مناسب است.
  • علاوه بر نمایش میزان غلظت گاز موجود در محیط ، 4 سطح مختلف آلارم قابل تنظیم دارد که بصورت صوتی، نوری و لرزشی می باشد.
 • دتکتور گاز پرتابل ( Gas Detector ) با یک سنسور جهت شناسایی گاز O2

  O2 Gas Detector

  این دستگاه:

  • برای شناسایی گاز اکسیژن در محدوده   30%-0 مناسب است.
  • علاوه بر نمایش میزان غلظت گاز موجود در محیط ، 4 سطح مختلف آلارم قابل تنظیم دارد که بصورت صوتی، نوری و لرزشی می باشد.
 • نشت یاب گاز پرتابل ( Portable LPG Detector ) با یک سنسور جهت شناسایی گازهای قابل اشتعال

  LPG/LNG Gas Detector

  این دستگاه :

  • برای شناسایی تمام گازهای قابل اشتعال و هیدروکربنی در محدوده 100%-0 LEL مناسب است.
  • مجهز به یک عدد پمپ داخلی است که برای مصارف نشت یابی، تست نشتی و یا نمونه گیری استفاده می شود.
  • علاوه بر نمایش میزان غلظت گاز موجود در محیط ، 2 سطح مختلف آلارم قابل تنظیم دارد که بصورت صوتی، نوری و لرزشی می باشد.
 • نشت یاب گاز پرتابل ( Portable LPG Detector ) با یک سنسور جهت شناسایی گاز هیدروژن

  H2 Gas Detector

  این دستگاه :

  • برای شناسایی گاز هیدروژن در محدوده  ppm 0-1000 مناسب است.
  • مجهز به یک عدد پمپ داخلی است که برای مصارف نشت یابی، تست نشتی و یا نمونه گیری استفاده می شود.
  • علاوه بر نمایش میزان غلظت گاز موجود در محیط ، 2 سطح مختلف آلارم قابل تنظیم دارد که بصورت صوتی، نوری و لرزشی می باشد.
 • Sampling Pump

  پمپ برای تست نشتی و نمونه گیری

  جهت اتصال به انواع دتکتور