محصولات

اخبار و فعالیت های رایتک‎

 • هلیوم بعد از هیدروژن هم از لحاظ سبکی و هم از لحاظ فراوانی مقام دوم را در جهان دارد. به دلیل سبک بودن در اکثر موارد بصورت گاز دیده می شود. این گاز نجیب در بسیاری از صنایع بخصوص در زمینه پزشکی کاردبردهای بسیار زیادی دارد.

 • گوجه فرنگی بوسیله گازی که از خود متساعد می کند قرمز می شود.

 • ﻫﯿــﺪروژن ﺑــﺎ ﻧﻤــﺎد H ﯾــﮏ ﻋﻨﺼــﺮ ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﻰ در ﺟــﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻰ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻰ 1 اﺳــﺖ. ﻫﯿﺪروژن ﯾﮑــﻰ از ﻋﻨﺎﺻــﺮى اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﺳــﻄﺢ زﻣﯿــﻦ ﺑــﻪ وﻓــﻮر ﯾﺎﻓــﺖ ﻣــﻰ ﺷــﻮد.

 • افزایش ناگهانی فشار سیلندر می تواند باعث حوادث جبران ناپذیری شود. بنابر این بر روی تمامی شیر سیلندرها تجهیزات ایمنی نصب می شود تا در صورت افزایش فشار سیلندر مقداری یا تمام محتویات سیلندر تخلیه شود.

 • نوشیدن آب سالم یکی از مهم ترین نیازهای روزانه انسان است. روش های زیادی جهت تصفیه آب وجود دارد، یکی از این روش ها تزریق گازها در آب می باشد.

 • بر اساس استانداردهای بین المللی تمامی سیلندرهای گاز باید دارای برچسب سیلندر باشند. در برچسب سیلندر اطلاعات فنی و ایمنی می بایست موجود باشد.

 • سیلندرهای گاز بر اساس استاندارد، در فشار کاری، حجم، ارتفاع و سایزهای مختلف تولید می شوند. سیلندرها به دو دسته high pressure و low pressure تقسیم بندی می شوند.

 • در دستگاه MRI جهت تصویر برداری، از ابر رساناها استفاده می کنند. جهت تولید ابر رساناها نیاز به دمای بسیار پایین است. این دما توسط گازهای خنک کننده قابل دسترسی است.

 • نگهداری مواد غذایی در طولانی ترین زمان و بهترین شکل در صنایع غذایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بوسیله فریز کردن این مواد توسط گازها این مهم با راندمان بسیار بالا قابل دسترسی است.

 • شماره دوم نشریه تخصصی GASTEC در پاییز 1393 منتشر شد. در این شماره نیز همانند شماره اول به صورت تخصصی و عمومی اطلاعاتی در چهار بخش در رابطه با گاز ها در اختیار خوانندگان عزیز قرار گرفته است.

 • هلیوم بعد از هیدروژن هم از لحاظ سبکی و هم از لحاظ فراوانی مقام دوم را در جهان دارد. به دلیل سبک بودن در اکثر موارد بصورت گاز دیده می شود. این گاز نجیب در بسیاری از صنایع بخصوص در زمینه پزشکی کاردبردهای بسیار زیادی دارد.