گاز اکسیژن-کاور

گاز اکسیژن

گاز اکسیژن O2 اکسیژن در سال ۱۷۷۴ توسط جوزف پریستلی کشف شد. در جدول تناوبی با نماد O و عدد اتمی ۸ نشان داده می شود و دارای وزن اتمی ۱۵.۹۹۹۴ گرم بر مول می باشد. اکسیژن در مقایسه با سایر عناصر موجود، بیشترین سهم را در کره زمین به خود اختصاص داده است.  به …

گاز اکسیژن ادامه »