مسیر گاز در آزمایشگاه

مسیر گاز در آزمایشگاه

خلوص یک آزمایش گاز ها نقش پررنگی در آزمایشگاه ها و فرآیندهای مهم ایفا میکنند. از جمله استفاده گازها در آزمایشگاه میتوان به موارد زیر اشاره نمود: بطور معمول گازهای هلیوم و هیدروژن نقش گازهای حامل را در دستگاه های کروماتوگراف ایفا میکنند دلیل اصلی استفاده از این گازها، بازدهی بالای آنها در نرخ دبی …

مسیر گاز در آزمایشگاه ادامه »