گاز دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن  CO2 جان بابتیست ون هلمون ، شیمیدان و فیزیکدان قرن هفدهم برای اولین بار گاز دی اکسید کربن را شناسایی کرد. او زغال چوبی را  در یک محفظه بسته سوزاند و از اختلاف جرم آن با خاکستر تولید شده در آن فضای بسته متوجه ماده نامرئی  شد. او به این نتیجه …

گاز دی اکسید کربن ادامه »