آشنایی با سیلندرهای گاز

استانداردهای سیلندر گاز
در این فیلم آموزشی نکات کلی در ارتباط با ساخت و استانداردهای سیلندرهای گاز در اختیار شما قرار گرفته است. توجه به این نکات در انتخاب صحیح گاز و سیلندر آن تاثیر بسزایی دارد. در فیلم های بعدی نکات کامل تری در مورد سیلندرهای گاز در اختیار شما قرار خواهیم داد.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مقالات بیشتر