مسیر گاز در صنعت سیمان

مسیر گاز در صنعت سیمان

از سبکی گاز تا سختی سیمان سیمان یکی از صنایع وابسته به گازها می باشد. از گازها در بخش های مختلف تولید سیستم مورد استفاده قرار میگیرند. گازهای بی اثر نقش بسزایی در صنعت سیمان دارا هستند. گازهای N2 و CO2 از مهمترین این گازهای بی اثر هستند. کاربرد دیگر گازها در فرایند کلسینه شدن …

مسیر گاز در صنعت سیمان ادامه »