طبقه بندی گاز

گازها به روش های مختلفی تقسیم بندی می شوند. در این مطلب گازها بر اساس خطرات و خواص شیمیایی تقسیم بندی شده اند. بر اساس این دسته بندی کاربران می توانند بدانند که سیلندرهای گاز خود را چگونه نگهداری و حمل و نقل کنند.

گازهای سمی:

به گازهایی گفته می شود که سلامت انسان را به خطر بیاندازد و یا باعث مرگ آن شود. در تعریف دیگر گازهای سمی دارای مقدار LC50 (مقدار دز معین از ماده، که باعث مرگ حداقل 50% از گروه حیوانات مورد تست گردد) هستند.

خطرات: باعث مسمومیت و یا مرگ می شوند.

رنگ سیلندر: رنگ های زرد

گاز سمی

نماد گازها ی سمی

گازهای اشتعال پذیر:

به گازهایی گفته می شود که در هوا و در فشار 101.3 کیلو پاسکال بسوزند.

خطرات: انفجار و آتش سوزی (در مواردی بدون هیچگونه نیروی اولیه مانند گاز سیلان)

رنگ سیلندر: رنگ های قرمز

گاز اشتعال پذیر

نماد گازها ی اشتعال پذیر

گازهای اکسید کننده:

به گازهایی گفته می شود که هیدروژن ترکیبات را از بین می برند و یا الکترون می پذیرند.

خطرات: افزایش شعله

رنگ سیلندر: رنگ های سیاه، سفید و یا آبی روشن

گاز اکسید کننده

نماد گازها ی اکسید کننده

گازهای بی خطر:

به گازهایی گفته می شود که نه سمی، نه اشتعال پذیر و نه اکسید کننده هستند. در شرایط معمول تمایلی به انجام واکنش شیمیایی ندارند.

رنگ سیلندر: رنگ های قهوه ای، سبز و یا آبی تیره

گاز خنثی

نماد گازها ی خنثی