اینکوترمز ۲۰۲۰ / ۲۰۲۰ Incoterms

اینکوترمز 2020

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

اینکوترمز قواعدی رسمی است که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی منتشر می شود. در تجارت خارجی ، اهمیت اینکوترمز زمانی خودنمایی می کند که طرفین قرارداد باید در خصوص نقطه تحویل کالا و انتقال مسئولیت ( ریسک ) تصمیم گیری نمایند. اینکوترمز ، در واقع ، مجموعه قواعدی است که کاملا قابل استناد بوده و در اقصا نقاط جهان بکار گرفته می شود. نکته حائز اهمیت آن است که طرفین قرارداد با در نظر گرفتن شرایط خود، می توانند قاعده مورد نظر خود را در قرارداد فروش اعمال نمایند. اینکوترمز دقیقا بر اساس کنوانسیون قراردادهای فروش بازرگانی بین المللی سازمان ملل متحد تنظیم شده است و در اکثر کشورهای بزرگ تجاری بکار گرفته می شود.

منشا اینکوترمز:
اختلاف در روش های تجاری و تفاسیر متفاوت بازرگانان از قوانین موجود ، ضرورت ارائه مجموعه قواعدی را که مرضی الطرفین باشد ، بیش از پیش آشکار ساخت. این قواعد باید ساده و قابل فهم می بود تا از بروز هر گونه سوتفاهم و دعوی قضایی اجتناب می شد.
تاریخچه اینکوترمز به سال ۱۹۳۶ بر می گردد. از آن زمان ، اینکوترمز به استانداردی نظام مند در سطح جهان تغییر یافته است. اصطلاحات اینکوترمز هر ده سال یکبار بروزرسانی می شود.
اینکوترمز ۲۰۲۰ از ابتدای ژانویه ۲۰۲۰ به مرحله اجرا در آمد و شامل ۱۱ اصطلاح است.

  • مشهود ترین تغییردر اصلاح نام DAT به DAP رقم خورد.
  • مهمترین تغییر در اصطلاح FCA به چشم می خورد. در این گروه ، شرکت حمل به درخواست خریدار بارنامه ای برای فروشنده صادر می کند که به مثابه اعلامیه بارگیری است. این تغییر عمدتا برای سهولت در قراردادهایی است که در قالب اعتبار اسنادی معامله می شود.
  • در اصطلاح CIP ، فروشنده باید نسبت به بیمه کالا با پوشش بیمه ای شرایط A – حداقل ۱۱۰ % ارزش کالا – اقدام نماید. در اصطلاح CIF ، شرایط بیمه تغییر نکرده است.
  • در اینکوترمز۲۰۲۰، فروشنده می تواند در صورت توافق و در قالب قرارداد فروش از وسیله نقلیه خود برای حمل کالا استفاده کند.
  • در اینکوترمز۲۰۲۰، مقررات امنیتی به شکل ویژه ای بر واردات و صادرات اعمال می شود و مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد در قبال این مقررات نیز مشخص شده است.

تعاریف :
قواعد قابل استفاده در شیوه های مختلف حمل و نقل


رنگ قرمز نشان دهنده فروشنده است.
رنگ زرد نشان دهنده خریدار است.
رنگ سبز نشان دهنده ترکیب یا اشتراک است.

EXW – تحویل کالا به خریدار در محل کار فروشنده
فروشنده با تحویل کالا در محل کار خود با مکان تعیین شده در مبدا ، مسئولیت خود را به اتمام می رساند و کلیه هزینه ها و ریسک به خریدار منتقل می شود. فروشنده در قبال بارگیری و ترخیص کالا در مبدا هیچ تعهدی ندارد.

EXW-اینکوترمز ۲۰۲۰FCA – تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده
فروشنده کالا را در محل کار خود یا مکان تعیین شده به خریدار تحویل می دهد. در اینجا، فروشنده باید کالا را در وسیله نقلیه ای که از سوی خریدار اعزام شده است بارگیری نماید. ترخیص کالا در مبدا و اخذ مجوزها و گواهی های امنیتی جهت صادرات بر عهده فروشنده است. با بارگیری کالا در وسیله نقلیه آورنده ، ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می شود.
در اینکوترمز ۲۰۲۰، اصطلاح FCA شاهد مهمترین تغییر در ویرایش جدید بوده است. در ادوار گذشته ، بارگیری کالا در وسیله نقلیه آورنده بر عهده فروشنده بود که گاها ممکن بود وسیله نقلیه مورد نظر برای ترانزیت بین المللی کالا به مقصد نباشد و این آغاز چالشی بود برای معاملاتی که در قالب اعتبار اسنادی انجام می شد. زیرا فروشنده برای دریافت پول خود باید بارنامه ای به بانک ارایه می داد که حاکی از بارگیری کالا جهت صادرات به مقصد بود. بدیهی است شرکت حمل و نقل بین المللی از صدور چنین بارنامه ای خودداری می کرد زیرا کالا را مستقیما از فروشنده دریافت نکرده بود. اما در اینکوترمز ۲۰۲۰ و در قالب اصطلاح FCA فروشنده می تواند از حمل کننده بین المللی بخواهد که بارنامه مورد نظر را صادر نماید.

FCA-اینکوترمز ۲۰۲۰CPT – هزینه و کرایه حمل تا مقصد
فروشنده کالا را جهت صادرات ترخیص می کند و آن را در محل مقرر به حمل کننده یا شخص تعییین شده از سوی خریدار تحویل می دهد. در اینجا ، ریسک ( مسئولیت ) ازفروشنده به خریدار منتقل می شود. فروشنده باید هزینه حمل تا مقصد را پرداخت نماید اما در قبال بیمه باربری تعهدی ندارد.

CPT-اینکوترمز ۲۰۲۰CIP – پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد
فروشنده کالا را جهت صادرات ترخیص می کند و آن را در محل مقرر به حمل کننده یا شخص تعییین شده از سوی خریدار تحویل می دهد. در اینجا ، ریسک ( مسئولیت ) ازفروشنده به خریدار منتقل می شود. هزینه کرایه حمل و بیمه باربری تا مقصد بر عهده فروشنده است. در اینکوترمز ۲۰۲۰ ، فروشنده باید نسبت به بیمه کالا با پوشش بیمه ای شرایط ( A ) – حداقل ۱۱۰ درصد ارزش فاکتور – اقدام نماید.

CIP-اینکوترمز ۲۰۲۰DAP – تحویل کالا در محل مقرر در مقصد
فروشنده کالا را جهت صادرات ترخیص می کند و کلیه هزینه ها و مسئولیت ها را تا تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بر عهده می گیرد. فروشنده در قبال تخلیه کالا در مقصد تعهدی ندارد. ترخیص کالا در مقصد بر عهده خریدار است.

DAP-اینکوترمز ۲۰۲۰DPU- تحویل و تخلیه کالا در مقصد
در اینکوترمز ۲۰۱۰ ، برای این منظور از اصطلاح DAT استفاده می شد. اما در اینکوترمز ۲۰۲۰، اصطلاح DPU جایگزین آن شد. هدف از این تغییر آن بود که محل تحویل و تخلیه کالا در مقصد صرفا به پایانه ها محدود نشود. از این اصطلاح اغلب برای خرده بارها استفاده می شود و وسیله نقلیه آورنده، حامل کالا برای گیرندگان متعددی است. فروشنده کالا را جهت صادرات ترخیص کرده، کلیه هزینه ها و مسئولیت تحویل و تخلیه کالا در مقصد را تقبل می کند. ترخیص کالا در مقصد بر عهده خریدار است.

DPU-اینکوترمز ۲۰۲۰DDP – تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق گمرکی
در این اصطلاح ، کلیه هزینه ها و مسئولیت ها تا تحویل کالا در مقصد بر عهده فروشنده است. خریدار در قبال ترخیص و تخلیه کالا در مقصد تعهدی ندارد.

DDP-اینکوترمز ۲۰۲۰


قواعد قابل استفاده در حمل و نقل دریایی و آبراه های داخلی

FAS – تحویل کالا در کنار کشتی
فروشنده کالا را برای صادرات ترخیص می کند و آن را در کنار کشتی به خریدار تحویل می دهد. در این نقطه ، هزینه ها و ریسک به خریدار منتقل می شود.

FAS-اینکوترمز ۲۰۲۰FOB – تحویل کالا روی عرشه کشتی
فروشنده کالا را برای صادرات ترخیص می کند. با استقرار کالا روی عرشه کشتی در بندر مبدا ، مسئولیت فروشنده به پایان می رسد.

FOB-اینکوترمز ۲۰۲۰CFR – قیمت کالا و کرایه حمل تا بندر مقصد
فروشنده کالا را برای صادرات ترخیص می کند. با استقرار کالا روی عرشه کشتی در بندر مبدا ، مسئولیت فروشنده به پایان می رسد. هزینه حمل تا بندر مقصد بر عهده فروشنده است.

CFR-اینکوترمز ۲۰۲۰CIF – قیمت کالا ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد
فروشنده کالا را برای صادرات ترخیص می کند. با استقرار کالا روی عرشه کشتی در بندر مبدا ، مسئولیت فروشنده به پایان می رسد. هزینه حمل و بیمه کالا تا بندر مقصد بر عهده فروشنده است. بیمه باربری باید مطابق با حداقل پوشش بیمه شرایط ( C ) انستیتو بیمه باربری صادر گردد. هزینه تخلیه و ترخیص کالا در مقصد بر عهده خریدار است. با استقرار کالا روی عرشه در بندر مبدا ، مسئولیت فروشنده به پایان می رسد.

CIF-اینکوترمز ۲۰۲۰نویسنده: مسعود حق بین/ مسئول واحد بازرگانی خارجی/ [email protected]

منبع: تمامی تصاویر بوسیله شرکت DHL طراحی و بوسیله شرکت رایتک بازطراحی شده اند.

جهت اطلاع از خدمات بازرگانی رایتک پویا به این صفحه مراجعه نمایید.

مقالات بیشتر